logo

Sameks Verileri Yükselişte !

Olpak: “28 Şubat’ı unut­ma­dık, unut­ma­ya­ca­ğız. Ge­lecek bizim ve sahip çı­ka­ca­ğız”

Şubat ayı SA­MEKS ve­ri­le­ri İnegöl’de açık­lan­dı. SA­MEKS Bi­le­şik En­dek­si 2017 yılı Şubat ayın­da,bir ön­ce­ki aya göre 5,0 puan ar­ta­rak 51,4 puana yük­sel­di. En­deks, Şubat ayın­da eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin ön­ce­ki aya göre hız­lan­dı­ğı­na işa­ret eder­ken, böy­le­ce en­deks­te 2016 yılı Ekim ayın­da baş­la­yan dört aylık düşüş sü­re­ci sona erdi. Nail Olpak; “ 28 Şubat’ın 20. yıl­dö­nü­mün­de­yiz. El­bet­te öç alma pe­şin­de de­ği­liz ama post­mo­dern ola­rak ni­te­len­di­ri­len bu dar­be­yi unut­ma­dık ve unut­ma­ya­ca­ğız. MÜSİAD, 28 Şubat 1997’de ne­re­de dur­duy­sa; e-muh­tı­ra­da da Gezi olay­la­rın­da da, 17-25 Ara­lık sü­re­cin­de de ve el­bet­te 15 Tem­muz FETÖ’nün hain darbe gi­ri­şim­le­rin­de de, tam za­ma­nın­da ve ol­ma­sı ge­re­ken net­lik­te, ol­ma­sı ge­re­ken aynı yerde durdu. Ne 28 Şubat’ta ne de son­ra­sın­da he­sap­lar tut­ma­dı” dedi. “Ge­le­ce­ği­mi­ze sahip çı­ka­ca­ğız” Şubat ayı SA­MEKS top­lan­tı­sın­da re­fe­ran­du­ma da de­ği­nen MÜSİAD Genel Baş­ka­nı Nail Olpak şöyle devam etti:
“İş dün­ya­sı ola­rak can­lı­lı­ğın art­ma­sı­nı ve çark­la­rın daha fazla dön­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ba­şa­rı, de­vam­lı­lık ister ve sü­rek­li­lik yani sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ge­rek­ti­rir. Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik bizim için po­zi­tif is­tik­rar de­mek­tir. İstik­rar ol­ma­dan yeni he­def­ler be­lir­le­mek, yeni pro­je­ler üret­mek, yeni ba­şa­rı­lar elde etmek şöyle dur­sun, mev­cut ka­za­nım­la­rı ko­ru­mak bile müm­kün de­ğil­dir.
Mil­let ola­rak, bu­gü­ne kadar; si­ya­set­te ve­sa­ye­te, top­lum­da düş­man­lı­ğa, eko­no­mi­de ge­ri­le­me­ye, hu­kuk­ta ada­let­siz­li­ğe ve ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyun­da iti­bar­sız­lı­ğa neden olan dar­be­ler­den, muh­tı­ra­lar­dan ve mü­da­ha­le­ler­den çok çek­tik. Bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da, Tür­ki­ye’nin artık böyle me­se­le­ler­le kay­be­decek za­ma­nı yok. Artık, köklü çö­züm­le­re ih­ti­ya­cı­mız var.

MÜSİAD ola­rak, Cum­hur­baş­ka­nı­nın ilk defa halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si sü­re­ci­nin ba­şın­dan beri söy­le­di­ği­miz bir ger­çek var. Bu da Tür­ki­ye’de, Kuv­vet­ler Ay­rı­lı­ğı ola­rak ifade edi­len, ama kur­gu­sun­da Kuv­vet­ler Kar­ma­şa­sı olan sis­te­min mut­la­ka de­ğiş­ti­ril­me­si ih­ti­ya­cı­dır. İş dün­ya­sı­nın da iş yap­ma­sı, Ana­ya­sa­nın yan­lış yo­rum­la­rı, garip mad­de­le­ri ve aca­yip yo­rum­la­rıy­la açık­ça en­gel­le­ni­yor.
Bir ülke, iş dün­ya­sın­dan ne bek­ler? Daha fazla ya­tı­rım, daha fazla, is­tih­dam, daha fazla katma değer… Peki, iş dün­ya­sı, bun­la­rı ya­pa­bil­mek için, için­de ya­şa­dı­ğı or­tam­dan neler bek­ler? Huzur, güven, is­tik­rar. Önem­li bir re­fe­ran­dum sü­re­ci­ne gi­ri­yo­ruz. Mev­cut sis­tem arı­za­lı. İş dün­ya­sı ola­rak yap­ma­mız ge­re­ken ge­le­ce­ği­mi­ze sahip çık­mak­tır.”
Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜSİAD), üni­ver­si­te­ler­le ve çe­şit­li aka­de­mik ke­sim­ler­le 1 yıl­lık ortak ça­lış­ma­la­rın ne­ti­ce­sin­de ön ra­por­la­rı­nı ha­zır­la­dık­la­rı SA­MEKS ve­ri­le­ri­ni 50 aydır ka­mu­oyu ile pay­la­şı­yor. Her ayın son iş gü­nün­de ka­mu­oyu­na su­nu­lan Satın Alma Mü­dür­le­ri En­dek­si (SA­MEKS) Şubat ayı ve­ri­le­ri açık­lan­dı.
Mev­sim ve tak­vim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış SA­MEKS Bi­le­şik En­dek­si 2017 yılı Şubat ayın­da, bir ön­ce­ki aya göre 5,0 puan ar­ta­rak 51,4 puana yük­sel­di. En­deks­te göz­le­nen bu ar­tış­ta, hiz­met sek­tö­rü­nün ön­ce­ki aya göre 7,1 puan artış kay­de­de­rek 52,8 se­vi­ye­si­ne yük­sel­me­si et­ki­li olur­ken, 1,4 puan ge­ri­le­yen sa­na­yi sek­tö­rü ise 50,2 puan ola­rak ger­çek­le­şe­rek olum­lu gö­rü­nü­mü­nü sür­dür­dü. En­deks, Şubat ayın­da eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin ön­ce­ki aya göre hız­lan­dı­ğı­na işa­ret eder­ken, böy­le­ce en­deks­te 2016 yılı Ekim ayın­da baş­la­yan dört aylık düşüş sü­re­ci sona erdi.
Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne olan güven sü­rü­yor.2017 yı­lı­nın ilk çey­re­ği­nin ilk iki ayı ge­ri­de ka­lır­ken; gün­cel mak­ro­eko­no­mik ve­ri­ler, geç­ti­ği­miz yılın üçün­cü çey­re­ğin­de ya­vaş­la­yan eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin ye­ni­den hız­lan­dı­ğı­na işa­ret etti. Mev­sim ve tak­vim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış SA­MEKS Bi­le­şik En­dek­si de Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de­ki to­par­lan­ma sü­re­ci­ni teyit etti. Bil­has­sa SA­MEKS Sa­na­yi En­dek­si’nde Ocak ve Şubat ay­la­rın­da göz­le­nen ar­tış­lar yılın ilk çey­re­ği­ne iliş­kin bü­yü­me ve­ri­si­ne yö­ne­lik olum­lu bir iz­le­nim ve­rir­ken, Şubat ayı iti­ba­riy­le hiz­met­ler sek­tö­rü de to­par­lan­ma eği­li­mi­ne girdi. MÜSİAD Genel Baş­ka­nı Nail Olpak Şubat ayı SA­MEKS ve­ri­le­ri­ne iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, hem sa­na­yi hem de hiz­met­ler sek­tö­rün­de girdi alım­la­rın­da­ki ar­tı­şın sür­me­si­nin, fir­ma­la­rın Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne olan gü­ve­ni­nin sür­dü­ğü­ne işa­ret ede­rek; en­deks­ler­de önü­müz­de­ki dö­nem­de de ar­tı­şın sü­re­ce­ği­nin bek­len­di­ği­ni ifade etti ve şöyle ko­nuş­tu: “2016 yı­lı­nın son çey­re­ği­ne ait mak­ro­eko­no­mik ve­ri­ler de eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin to­par­lan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. 2016 yı­lı­nın son çey­re­ğin­de bir ön­ce­ki çey­re­ğe göre %3,9 artış kay­de­den sa­na­yi üre­ti­mi ve Ara­lık ayın­da %9,0 artış kay­de­den ih­ra­cat, Şubat ayın­da 1,9 puan yük­se­len İmalat Sa­na­yii Ka­pa­si­te Kul­la­nı­mı ve 6,0 puan artan Reel Kesim Güven En­dek­si; Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de­ki po­zi­tif gö­rü­nü­mün sür­dü­ğü­ne işa­ret edi­yor.”

Hiz­met en­dek­sin­de­ki dü­şüş­ler son buldu. SA­MEKS Hiz­met En­dek­si; 2016 yılı Şubat ayın­da, bir ön­ce­ki aya göre 7,1 puan ar­ta­rak 52,8 de­ğe­ri­ne yük­sel­di. İstih­dam alt en­dek­si­nin 54,5 se­vi­ye­si­ne yük­sel­me­si ise sek­tö­re iliş­kin can­lan­ma­nın baş­lı­ca gös­ter­ge­le­rin­den biri oldu. Böy­le­ce SA­MEKS Hiz­met En­dek­si’nde Kasım 2016 dö­ne­min­den beri sü­re­ge­len dü­şüş­ler Şubat 2017 dö­ne­miy­le bir­lik­te sona erdi.
Sa­na­yi sek­tö­rü önü­müz­de­ki ay­lar­da ar­ta­cak
SA­MEKS Sa­na­yi En­dek­si, 2017 yılı Şubat ayın­da, bir ön­ce­ki aya göre 1,4 puan aza­la­rak 50,2 se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di. Böy­le­ce, ön­ce­ki aya göre 2,5 puan azal­mış ol­ma­sı­na kar­şın 57,0 de­ğe­rin­de ger­çek­le­şe­rek ar­tı­şı­nı sür­dü­ren girdi alım­la­rı, sa­na­yi sek­tö­rün­de önü­müz­de­ki ay­lar­da da ar­tış­la­rın sü­re­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ve­ri­yor.
TÜRKİYE EKO­NOMİSİ
2017 yılı Şubat ayı içe­ri­sin­de Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne iliş­kin açık­la­nan ve­ri­ler, Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de­ki po­zi­tif gö­rü­nü­mün sür­dü­ğü­ne işa­ret etti.
İtha­lat ve ih­ra­cat arttı, dış ti­ca­ret açığı azal­dı.
2016 yılı Ara­lık ayın­da ih­ra­cat, ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %9,0 ora­nın­da ar­ta­rak 12,8 mil­yar do­la­ra yük­se­lir­ken, it­ha­lat da %2,3 ar­ta­rak 18,4 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. Böy­le­ce Ara­lık ayın­da dış ti­ca­ret açığı %10,3 aza­la­rak 5,6 mil­yar do­la­ra ge­ri­le­di.
Cari açık azal­dı.
2016 yılı Ara­lık ayına ait cari iş­lem­ler açığı, bir ön­ce­ki yılın Ara­lık ayına göre 784 mil­yon dolar aza­la­rak 4,3 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce 2016 yılı cari açığı, ön­ce­ki yıla göre 487 mil­yon dolar art­mış ve 32,6 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­miş oldu.
Sa­na­yi üre­ti­mi arttı
Bü­yü­me­nin öncü gös­ter­ge­le­rin­den sa­na­yi üre­ti­mi Ara­lık ayın­da, ön­ce­ki aya göre pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­ne uygun şe­kil­de yatay sey­re­der­ken; bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre ise bek­len­ti­le­rin al­tın­da artış kay­det­ti. Ön­ce­ki aya göre %0,2 aza­lan sa­na­yi üre­ti­mi, yıl­lık bazda ise bek­len­ti­le­rin al­tın­da ka­la­rak %1,3 ora­nın­da arttı. Bu­nun­la bir­lik­te ön­ce­ki yılın aynı ayına göre sağ­la­nan bu artış, son çey­rek bü­yü­me oranı için olum­lu bir iz­le­nim verdi.
İşsiz­lik %12,1 se­vi­ye­sin­de
Ekim, Kasım ve Ara­lık dö­nem­le­ri­nin or­ta­la­ma­sı alı­na­rak he­sap­la­nan Kasım 2016 dö­ne­mi iş­siz­lik ra­kam­la­rı, geç­ti­ği­miz aya göre 0,3, ön­ce­ki yılın aynı ayına göre ise 1,6 puan ar­ta­rak arın­dı­rıl­ma­mış ve­ri­ye göre %12,1 se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce iş­siz­lik ora­nın­da­ki artış tren­di 7. ayına ulaş­tı. %12,1’lik bu oran yak­la­şık son 6,5 se­ne­nin (80 ay) en yük­sek iş­siz­lik oranı ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çer­ken, iş­siz­lik en son Mart 2010 dö­ne­min­de %12,8’le %12,1’in üze­rin­de ger­çek­leş­miş­ti.
Enf­las­yon arttı TÜFE, 2017 Ocak ayın­da bir ön­ce­ki aya göre % 2,46 (bek­len­ti % 1,76) ar­tar­ken, bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre ise % 9,22 (bek­len­ti % 8,60) artış gös­ter­di. Çe­kir­dek enf­las­yon ise % 7,74 (bek­len­ti %7,60) ola­rak ger­çek­leş­ti.
DÜNYA EKO­NOMİSİ
2017 yılı Şubat ayın­da kü­re­sel pi­ya­sa­la­rın il­gi­si geç­miş dö­nem­ler­de ol­du­ğu gibi yine FED’in para po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne yo­ğun­laş­tı.
FED’in Şubat ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği para po­li­ti­ka­sı top­lan­tı­sı­nın tu­ta­nak­la­rı­na göre, is­tih­dam ve enf­las­yon gös­ter­ge­le­ri­nin bek­len­ti­ler pa­ra­le­lin­de veya daha iyi ol­ma­sı ha­lin­de faiz ar­tı­rı­mı­nın “ol­duk­ça yakın za­man­da” ya­pı­la­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor.Avro Böl­ge­si’nde ise son ve­ri­ler to­par­lan­ma sü­re­ci­nin hız­lan­dı­ğı­na işa­ret edi­yor. Öncü ve­ri­le­re göre Şubat ayın­da ima­lat PMI ve­ri­si 55,5 dü­ze­yi­ne çı­ka­rak yak­la­şık son 6 yılın en yük­sek se­vi­ye­si­ne ula­şır­ken, TÜFE’de yıl­lık artış oranı da %1,8 dü­ze­yin­de ger­çek­le­şe­rek son 4 yılın en yük­sek se­vi­ye­si­ne ulaş­tı. Özet­le; kü­re­sel eko­no­mi­de ılım­lı bü­yü­me sü­re­ci devam eder­ken, Şubat ayın­da ABD’deki ge­liş­me­ler Do­la­rın diğer ge­liş­miş ülke para bi­rim­le­ri kar­şı­sın­da değer ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­mış.

Share
308 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER