logo

Reflection serisiyle tarzınızı konuşturun

Ye­ni­lik­çi ürün­le­ri ile trend­le­ri be­lir­le­yen Kas­ta­mo­nu En­teg­re’nin, 5 fark­lı yüzey ve zen­gin renk se­çe­nek­le­rin­den olu­şan Ref­laec­ti­on se­ri­si, yaşam alan­la­rı­na do­ğal­lık, ka­li­te ve sıra dışı bir es­te­tik ka­zan­dı­rı­yor.

Kas­ta­mo­nu En­teg­re, mo­bil­ya sek­tö­rü­ne dekor, yüzey de­se­ni, ürün ve renk çe­şi­diy­le des­tek ve­rir­ken, tüm pay­daş­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­yan, ka­li­te­li, ye­ni­lik­çi, çevre dostu ürün­le­ri ile ön plana çı­kı­yor. Mo­bil­ya sek­tö­rü­ne yö­ne­lik me­la­min kaplı ürün­ler için ge­liş­ti­ri­len Ref­lec­ti­on se­ri­si, yalın, kul­la­nış­lı, es­te­tik, ka­li­te­li ta­sa­rım­la­rı ve renk­le­riy­le yaşam alan­la­rı­na tarz ka­tı­yor.

Ah­şa­bın do­ku­sun­dan vaz­geç­me­yen­ler için su­nu­lan Ve­ne­er se­ri­si ile do­ğa­nın yan­sı­ma­sı ruha yan­sır­ken, Stone ile yaşam alan­la­rı güçlü bir tarz ka­za­nı­yor. Canlı renk­le­ri se­ven­le­rin vaz­ge­çe­me­ye­ce­ği Paint se­ri­si yaşam alan­la­rı­na renk ka­tar­ken, fark­lı doku se­çe­nek­le­ri ile me­kan­la­rı­nı fark­lı­laş­tır­mak is­te­yen­ler için ta­sar­la­nan Ge­omet­ric ve Golf se­ri­le­ri, aynı za­man­da sıra dışı bir gö­rü­nüm sağ­lı­yor.
Or­ta­ya koy­duk­la­rı ino­va­tif yak­la­şım­lar­la ürün ga­mı­nı zen­gin­leş­tir­me­ye devam et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Kas­ta­mo­nu En­teg­re Marka ve Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dü­rü Naci Gün­gör, “Dünya mar­ka­sı olma he­de­fi ile çık­tı­ğı­mız yolda, “ye­ni­lik­çi ve gü­ve­ni­lir” mot­to­muz doğ­rul­tu­sun­da mo­bil­ya sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ürün­ler ge­liş­tir­me­ye ve be­ğe­ni­ye sun­ma­ya devam edi­yo­ruz.” dedi.

Share
287 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER