logo

Lamine Parke’de Yarım Asırlık Tecrübe Türkiye’de

Ege­çam Parke & Deck Pa­zar­la­ma ve İtha­lat Mü­dü­rü Bora De­mi­rağ, Tür­ki­ye’de la­mi­ne parke ürün­le­ri­ne ta­le­bin çok hızlı şe­kil­de arttı­ğı­nı be­lir­te­rek: ‘Biz de bu süreç içe­ri­sin­de yeni ya­tı­rım­lar ya­pa­rak Fin­lan­di­ya’nın Pazar Li­de­ri Parla Parke’yi Tür­ki­ye’ye ge­tir­mek için an­laş­ma­ya imza attık ve 2016 Mayıs ayın­dan iti­ba­ren her zevke hitap ede­bi­li­cek 20 renk­lik bir ko­lek­si­yo­nu Tür­ki­ye’de stok­la­ya­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dık ‘ dedi.
2017 He­def­le­ri­niz Nedir?

Ege­çam Parke & Deck port­fö­yün­de­ki te­da­rik­çi­si ve it­ha­lat­çı­sı ol­du­ğu ürün­ler­den bah­se­den De­mi­rağ,” Şir­ke­ti­mi­zin temel pren­si­bi sek­tö­rün­de lider olan fir­ma­lar­la iş or­tak­lı­ğı oluş­tur­mak. Yerli ürün­ler­de Çam­san’ın tem­sil­ci­li­ği­ni ya­par­ken, ithal et­ti­ği­miz ürün­ler­le ba­yi­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ama­cı­mız iki ay içe­ri­sin­de Fin­lan­di­ya’dan ithal et­ti­ği­miz La­mi­ne Parke, Ther­mo­wo­od Cephe & Deck ve Por­te­kiz’den Man­tar Şilte ürün­le­ri­ne ek ola­rak İtalya’dan butik ça­lı­şan bir parke mar­ka­sı­nın it­ha­la­tı­na baş­la­mak. Bunun için gö­rüş­me­le­ri­miz so­nuç­lan­mak üzere. Bu ne­den­le 2017 yı­lın­da­ki ana he­de­fi­miz Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki iş or­ta­ğı sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­rak; İthal et­ti­ği­miz ka­li­te­li ve re­ka­bet­çi ürün­le­ri tü­ke­ti­ci­le­re ulaş­tır­mak.”

 

Parla 1963 yı­lın­da Olavı Ræsænen ta­ra­fın­dan Fin­lan­di­ya’da ku­rul­muş bir marka. Parke ürün­le­ri­miz­de Fin­lan­di­ya’daki ağaç sek­tö­rün­de­ki za­na­at­kar­lık ve ta­sa­rım tec­rü­be­miz­le bir­lik­te sek­tör­de ürün­le­ri­mi­zin da­ya­nık­lı­lı­ğın­da­ki ve ka­li­te­sin­de­ki is­tik­ra­rıy­la 1963 yı­lın­dan gü­nü­müz­de lider po­zis­yo­na ulaş­mış bu­lun­mak­ta­yız. Ka­li­te­ye önem ver­di­ği­miz kadar aynı za­man­da çev­re­sel ve etik de­ğer­le­ri­mi­zin ge­tir­di­ği se­çim­le­ri­miz­le sür­dü­rü­le­bi­lir or­man­lar­dan gelen ham­mad­de­le­ri kul­la­nı­yo­ruz ve yaşam alan­la­rı­nı­za hayat veren ürün­ler ha­li­ne ge­ti­ri­yo­ruz.

Share
295 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER