logo

Kas­ta­mo­nu En­teg­re’nin p­ro­je­le­riy­le “Atık” “Kay­na­ğa” dö­nü­şü­yor

Kas­ta­mo­nu­En­teg­re, atık yö­ne­ti­mi ile il­gi­li pay­daş grup­lar­la bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak ve en yeni pro­je­le­ri­ni ta­nıt­mak üzere”Atık Yö­ne­ti­mi Sem­poz­yu­mu”na ka­tıl­dı. Kas­ta­mo­nu En­teg­re’nin “üre­ti­ci” rolü üst­len­di­ği ve bu kap­sam­da1 Mil­yon TL hibe al­ma­yı hak ka­zan­dı­ğı “Ho­ri­zon 2020: Eco­bulk Pro­je­si” su­nu­mun göz­de­si oldu.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, Çevre Yö­ne­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ön­cü­lü­ğün­de An­tal­ya’da dü­zen­le­nen sem­poz­yum, atık­yö­ne­ti­mi ala­nın­da­ki ye­ni­lik­çi ve öncü ça­lış­ma­la­rı bir araya ge­tir­di. Sem­poz­yu­mun ikin­ci gü­nün­de­söz alan Kas­ta­mo­nu En­teg­re Çevre Mü­dü­rü Yiğit Gün­gör’ün, “Atık Azal­tı­mı Uy­gu­la­ma­la­rı-Kas­ta­mo­nu En­teg­re” baş­lık­lı su­nu­mu ka­tı­lım­cı­lar­dan büyük be­ğe­ni ve tak­dir top­la­dı.Su­nu­mun ilk bö­lü­mü­nü oluş­tu­ran “Emp­ren­ye­li­ka­ğıt atık­la­rın yonga levha üre­ti­min­de geri ka­za­nıl­ma­sı” pro­je­si ile Gebze te­si­sin­de yılda 1.200 ton emp­ren­ye­li kağıt atık­la­rı­nı kul­la­nıl­ma­sıy­la, 60.000 TL daha az ber­ta­raf ma­li­ye­ti, 120 ton daha az tut­kal, 2.200 ton daha az odun kul­la­nı­mı sağ­la­nı­yor. Ay­rı­ca, emp­ren­ye­li kağıt atık­la­rı tüm yonga levha fab­ri­ka­la­rın­da üre­tim sü­re­ci­ne dahil ol­mak­ta­dır. “Atık bi­oküt­le­le­ri­nin gaz­laş­tı­rıl­ma­sı ve ya­kı­la­rak ener­ji geri ka­za­nıl­ma­sı (ABİGAS) TEY­DEP pro­je­si” ise yılda 90.000 ton odun­su bi­oküt­le­yi gaz­laş­tır­ma­yı he­def­li­yor. Bu pro­jey­le daha az ya­tı­rım ma­li­ye­ti ile hem yük­sek ener­ji ve­ri­mi sağ­la­na­cak, hem de atık yö­ne­ti­mi daha etkin ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Su­nu­mun son bö­lü­mü­nü oluş­tu­ran dün­ya­nın en yük­sek büt­çe­li sivil araş­tır­ma prog­ra­mı “Ho­ri­zon 2020: Eco­bulk Pro­je­si”, ka­tı­lım­cı­lar­dan yoğun ilgi gördü. Proje kap­sa­mın­da üre­tim­de üst­le­ne­ce­ği rolle 1 Mil­yon TL’nin üze­rin­de hibe al­ma­ya hak ka­za­nan Kas­ta­mo­nu En­teg­re, sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’den des­tek alan tek ku­ru­luş ola­rak öne çıktı. Dön­gü­sel eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­le­yen pro­je­de, araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rı­nın ge­liş­tir­di­ği tek­no­lo­ji­ler­le Kas­ta­mo­nu En­teg­re’nin üre­te­ce­ği yük­sek da­ya­nım­lı ürün­ler, mo­bil­ya üre­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak. Proje sa­ye­sin­de üre­tim­de kul­la­nı­lan ham­mad­de kom­po­zis­yo­nun­da­ki geri dö­nü­şüm­lü mal­ze­me ora­nı­nın yük­sel­til­me­si he­def­le­ni­yor.

Kas­ta­mo­nu En­teg­re CEO’su Haluk Yıl­dız; “Doğal kay­nak­la­ra zarar ver­me­den fa­ali­yet yü­rüt­me­yi ku­rum­sal yö­ne­tim il­ke­le­ri­mi­zin ay­rıl­maz bi­le­şen­le­ri ara­sın­da gö­rü­yo­ruz. Tüm üre­tim te­sis­le­ri­miz­de gaz sa­lı­nı­mı, ener­ji, katı ve sıvı atık yö­ne­ti­mi­ne yö­ne­lik pro­je­ler ge­liş­ti­ri­yo­ruz”.Ho­ri­zon 2020’nin des­tek­le­di­ği ECO­BULK Pro­je­si’nde AB’nin Ar-Ge’de Tür­ki­ye’den tek çözüm or­ta­ğı ola­rak se­çil­dik. Bu pro­jey­le üre­tim­de geri dö­nü­şüm­lü mal­ze­me kul­lan­ma­ya, çev­re­ye du­yar­lı ino­va­tif ta­sa­rım­la­rı­mı­zı ge­liş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz.” dedi.

Share
357 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

BENZER HABERLER